ಪೂಜೆಯ ಸಮಯ

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಥಮ ಅರ್ಚನೆ
05:30 - 06:00 hrs


ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ
06:00 - 06:30 hrs


ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ
Between 11:30 - 12:00 hrs


ದೇವಿ ಅರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವಿಶೇಷ
05:30 - 06:00 hrs


ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ದರ್ಶನ
Morning 06:00 - Evening 20:00 hrsವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ


ಯಡ ಕೊಂಡ
ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ

 
ಶ್ರೀ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ


×